Contemporary Wines AB:s personuppgiftspolicy

1. INTRODUKTION
Individers integritet och säker hantering av personuppgifter är av stor vikt för CW. Dem
som lämnar personuppgifter till CW måste kunna lita på att personuppgifterna hanteras i
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning t.ex. EU:s dataskyddsförordning (EU
2016/679) (”GDPR”), som träder i kraft den 25 maj 2018.
Eftersom ditt förtroende är av yttersta vikt för oss har vi tagit fram denna
personuppgiftspolicy för att du bättre ska förstå hur personuppgifter hanteras av CW.
Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för CWs
hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av
personuppgifter.
Personuppgiftspolicyn kan komma att ändras för att den ska vara aktuell och i enlighet
med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom GDPR.
CW är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget inhämtar.

2. CWS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och epostadress.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till
exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer
ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för
att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.2 Personuppgifter CW samlar in
CW samlar in och behandlar flertalet personuppgifter exempelvis e-postadress och
telefonnummer eller andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för CWs tjänst.
När du använder tjänsten kan information om din användning av CWs tjänst och teknisk
data, inhämtas vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan,
din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av
webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

2.3 Ändamålen för behandlingen av personuppgifter
Det främsta syftet med att hantera dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla
våra åtaganden mot dig och tillhandahålla CWs nyhetsbrev.

2.4 Samtycke och rättigheter
CW kommer att inhämta ditt samtycke för hantering av sina personuppgifter i de fall
CW anser att det är nödvändigt eller om det krävs enligt lag.
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke avseende vår hantering av dina
personuppgifter. Återkallelsen ska vara skriftlig. Du har även rätt att begära rättelse av
felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter samt begära att dina
personuppgifter ska raderas.
Du kan också invända mot behandling av personuppgifter och/eller begära begränsning i
behandling av personuppgifter om förutsättningar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning
finns.

2.5 Lagring och gallring av personuppgifter
CW tillser att alla personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning
samt att personuppgifter inte lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet
med behandlingen.

2.6 Cookies
En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. CW nyttjar
informationen i cookien för att spara information om vilka produkter och listningar som
besökts för att på så sätt kunna förbättra din användarupplevelse. Dessutom nyttjas
informationen för att säkerställa att du som besökare inte blir exponerad för alltför
mycket reklamfinansierat innehåll.
CW tillser att bolagets hantering av cookies sker i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning.

2.7 Kontaktuppgifter till CW
Har du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på
contact@contemporarywines.se

CONTEMPORARY WINES AB

Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm

08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm

08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm
08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm
08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm

08-10 36 36

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

NyLogo2019